Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
 
 

Statut PTKD

 
 
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIO-DIABETOLOGICZNEGO

I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Paragraf 1
Stowarzyszenie działające w oparciu o niniejszy statut nosi nazwę Polskie Towarzystwo Kardio- Diabetologiczne, w skrócie PTKD (zwane dalej PTKD).
Ogólne przesłanie dotyczące zasad działalności Towarzystwa wyraża hasło „Wiedza i przyjaźń w służbie chorego”
Paragraf 2
Terenem działania PTKD jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Paragraf 3
Siedzibą Władz Polskiego Towarzystwa Kardio-Diabetologicznego jest miasto, w którym aktualnie pracuje Prezes Towarzystwa.


II. Charakter prawny, cele i środki działania.

Paragraf 4
PTKD posiada osobowość prawną, może przyjmować składki, zapisy i darowizny oraz nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.

Paragraf 5
Celem PTKD jest:
- Krzewienie wśród lekarzy, biologów, biochemików i farmaceutów aktualnej wiedzy w dziedzinie kardiologii i diabetologii.
- Popieranie badań podstawowych i klinicznych z zakresu kardiologii i diabetologii.
- Współdziałanie z Polską Akademią Nauk i Ministerstwem Zdrowia.
- Współdziałanie z Uczelniami Medycznymi i CMKP w zakresie ciągłego kształcenia podyplomowego.

Paragraf 6
Dla realizacji swych celów PTKD
- Organizuje posiedzenia, konferencje oraz zjazdy naukowe lub szkoleniowe w zakresie kardio-diabetologii co 2 lata
- Współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
III. Członkowie ich prawa i obowiązki

Paragraf 7
W skład PTKD wchodzą członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i honorowi.


Paragraf 8
Członkiem zwyczajnym może być osoba zajmująca się badaniami podstawowymi lub klinicznymi w dziedzinie diabetologii i kardiologii.
Członkowie zwyczajni są przyjmowani przez Zarząd Główny Towarzystwa.
Paragraf 9
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub instytucja, która poprzez darowiznę lub stałą składkę zamierza wspierać statutową działalność PTKD.

Paragraf 10
Członkiem honorowym może zostać członek PTKD lub osoba niezrzeszona, której tę godność w uznaniu zasług dla PTKD nada na wniosek Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie PTKD.
Paragraf 11
Członkowie PTKD mają prawo:
− Uczestniczyć w zgromadzeniach, zjazdach i konferencjach naukowych PTKD.
− Czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz PTKD.
Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniach, zjazdach i konferencjach naukowych PTKD bez biernego i czynnego prawa wyborczego

Paragraf 12
Członkowie są obowiązani do:
− Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Władz PTKD oraz realizowania celów
statutowych Towarzystwa.
− Opłacania składki w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny PTKD.
− Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
Paragraf 13
Utrata członkostwa następuje w przypadku:
− Dobrowolnego wystąpienia z towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu
− Skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za okres dłuższy niż dwa lata. Zarząd informuje Walne Zgromadzenie o skreśleniu członka na najbliższym zebraniu.
− Śmierci członka towarzystwa
− Rozwiązania Towarzystwa

IV. Władze Polskiego Towarzystwa Kardio- Diabetologicznego.

Paragraf 14
Władzami PTKD są:
- Walne Zgromadzenie Członków PTKD jako najwyższy organ Towarzystwa
- Zarząd Główny PTKD
- Komisja Rewizyjna PTKD
Kadencja władz trwa 4 lata.
Walne Zgromadzenie

Paragraf 15
- Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co dwa lata w czasie Zjazdów Naukowych
- O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Zarząd Główny zawiadamia Członków. PTKD pisemnie lub pocztą elektroniczną podając proponowany porządek obrad Zgromadzenia
- Walne Zgromadzenie otwiera Prezes PTKD lub V-Prezes odczytując proponowany porządek, po czym Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia, komisję mandatową, komisję uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną, jeśli w porządku obrad jest wybór nowego zarządu

Paragraf 16
Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
- Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
- Nadanie godności członka honorowego PTKD
- Zatwierdzenie planu pracy PTKD na okres kadencji Władz
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów czy
poszczególnych członków PTKD
- Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w statucie
- Wybór Prezesa, 2 V-Prezesów, Sekretarza, Skarbnika, 3 czlonków Zarządu oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Paragraf 17
Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy członków, zwykłą większością głosów. W drugim terminie określonym przez Zarząd Główny Walne Zgromadzenie jest prawomocne w podejmowaniu uchwał bez względu na liczbę członków na sali obrad także zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane a protokół musi być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
uchwał dotyczących zmian w statucie, gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów członków PTKD obecnych na zebraniu
Głosowanie nad podejmowaniem uchwał jest jawne, z wyjątkiem głosowania nad wyborem władz lub tajne na żądanie jednego z członków Walnego Zgromadzenia.
Paragraf 18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać zwykłą większością głosów wspólnie Zarząd Główny w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn zagrażających dalszemu statutowemu działaniu PTKD. Decyzję taką musi w głosowaniu tajnym poprzeć co najmniej 2/3 członków Zarządu.
Dodatkowo wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą przedstawić na piśmie Zarządy co najmniej trzech Oddziałów Terenowych PTKD. Wniosek taki musi być przeanalizowany i zatwierdzony w głosowaniu tajnym przez 2/3 członków Zarządu.
Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i przyczynach jego zwołania oraz proponowany porządek obrad musi być podany członkom PTKD listownie lub pocztą elektroniczną co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem.

Zarząd Główny PTKD

Paragraf 19
W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1. Prezes
2. 2 V-prezesów
3. Sekretarz
4. Skarbnik
5. 3 członków zarządu
6. Prezesi Oddziałów Terenowych

Przewodniczącym Zarządu jest na zmianę diabetolog i kardiolog. Wiceprezesami – kardiolog i diabetolog. Pierwszym prezesem Zarządu po zatwierdzeniu statutu Towarzystwa jest diabetolog.
Przewodniczący poszczególnych Oddziałów PTKD. przewodniczący Sekcji Naukowych oraz redaktor naczelny czasopisma Przegląd Kardiodiabetologiczny zostaną wyłonieni po powołaniu Oddziałów Terenowych i Sekcji Naukowych w oparciu o głosowanie członków Oddziałów lub Sekcji.
Wybór Prezesa, V-prezesów, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu odbywa się imiennie zwykłą większością głosów w czasie Walnego Zgromadzenia. Do przedstawienia kandydatury niezbędne jest uprzednie wyrażenie pisemnej lub ustnej zgody przez kandydata. Dodatkowo zgłoszony kandydat na Prezesa Towarzystwa musi zwięźle przedstawić przed wyborem proponowany program działania Towarzystwa.
Ustępujący Zarząd wspólnie z Komisją. Rewizyjną może zgłosić na piśmie proponowaną listę kandydatów. Ponadto każdy członek PTKD obecny na Walnym Zgromadzeniu może zgłosić swoich kandydatów do Zarządu Głównego oraz do Komisji Rewizyjnej.
Ustępujący Prezes oraz Przewodniczący Oddziałów Terenowych wchodzą do Zarządu Głównego z urzędu, przy czym dotychczasowy Prezes wchodzi do Zarządu Głównego PTKD na okres 1 kadencji.
Przewodniczący Sekcji Naukowych powoływani są przez Zarząd Główny z pośród członków zwykłych PTKD. Zarząd Główny wybiera również Redaktora Naczelnego czasopisma PTKD, który jeśli nie jest członkiem Z.G, zostaje do niego powołany. Zarząd Główny używa pieczątki o treści: Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne - Zarząd Główny, siedziba, adres pocztowy.

Paragraf 20
Ustępujący Zarząd jest zobowiązany w ciągu miesiąca przekazać nowo wybranemu Zarządowi wszelkie dokumenty i majątek PTKD.

Paragraf 21
Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
- Prowadzenie spraw bieżących
- Zarządzanie majątkiem PTKD i przyjmowanie darowizn i zapisów
- Zawieranie umów w imieniu PTKD
- Sporządzanie planów i sprawozdań z działalności naukowej
- Sporządzanie planów finansowych i sprawozdań budżetowych w tym ustalanie wysokości składki i kosztu prenumeraty czasopisma PTKD
- Współudział w organizowaniu Oddziałów terenowych PTKD Organizowanie Sekcji PTKD
- Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz informowanie o nowo przyjętych członkach na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
- Prowadzenie ewidencji członków i przygotowywanie wniosków dla Walnego
Zgromadzenia w sprawie nadania godności członków honorowych
- Wybór miejsca Zjazdu PTKD, powołanie Komitetu Naukowego Zjazdu i zatwierdzenie zaproponowanych przez Komitet Naukowy tematów głównych, programu i gości zagranicznych.
- Powołanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTKD Ustalenie porządku Walnego Zgromadzenia PTKD
- Powołanie na wniosek Redaktora Naczelnego członków Komitetu Redakcyjnego
czasopisma PTKD i zatwierdzenie regulaminu publikacji.
- Ustalanie terminów i miejsc sympozjów naukowych lub szkoleniowych
- Składanie Polskiej Akademii Nauk i Władzom administracyjnym wymaganego przepisami sprawozdania z działalności PTKD.

Paragraf 22
Prezes Zarządu Głównego:
Reprezentuje PTKD i występuje w jego imieniu
- Prowadzi zebrania Zarządu Głównego
- Przewodniczy lub współprzewodniczy w zjazdach naukowych PTKD, a do prowadzenia obrad może powoływać członków Towarzystwa lub zasłużonych gości

Paragraf 23
Sekretarz ma pieczę nad archiwum, dokumentacją i protokołami z posiedzeń, prowadzi korespondencję bieżącą.

Paragraf 24
Skarbnik przyjmuje, przechowuje i wpłaca sumy należące do PTKD oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dba o przestrzeganie dyscypliny finansowej przez Zarządy terenowe.

Paragraf 25
Redaktor Naczelny czasopisma PTKD redaguje czasopismo, współpracuje z Komitetem Redakcyjnym i Zarządem Głównym.

Paragraf 26
Zarząd Główny PTKD w pełnym składzie zbiera się okresowo nie rzadziej niż 2 razy w roku. W międzyczasie bieżącymi sprawami Towarzystwa kieruje Prezydium w składzie Prezes, V-Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Protokoły z zebrań ZG podpisują Prezes i Sekretarz.

Paragraf 27
W sytuacjach szczególnych czy losowych Zarząd Główny ma prawo dołączyć jednego członka do Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

Paragraf 28
Ustępujący członkowie Prezydium nie mogą być wybierani na dłużej niż na dwie kolejne kadencje.

Paragraf 28 a

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych PTKD składają oraz podpisują odpowiednie akta i dokumenty w imieniu PTKD – dwie osoby spośród członków Zarządu Głównego w dowolnym powiązaniu.

Komisja Rewizyjna

Paragraf 29
Komisja Rewizyjna PTKD jest organem kontroli wewnętrznej Zarządu i Walnego Zgromadzenia. Składa się z trzech członków wybranych w czasie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego spośród swojego grona.

Paragraf 30
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy badanie przynajmniej raz w roku całej gospodarki finansowej PTKD z punktu widzenia legalności i celowości, prawidłowego ściągania składek i właściwego wykorzystywania dotacji czy darowizn. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również ocena całokształtu działalności Zarządu Głównego PTKD. Wnioski z kontroli w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu

V. Oddziały i Sekcje Naukowe

Paragraf 31a
Oddziały Terenowe PTKD

Oddziały Terenowe są powoływane przez Zarząd Główny PTKD na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa zamieszkujących w miejscu powołania Oddziału.
Wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej dokonują członkowie-założyciele w trakcie zebrania organizacyjnego, a zatwierdza Zarząd Główny PTKD.
Zasięg terytorialny Oddziału obejmuje co najmniej 1 województwo. Regulamin pracy Oddziałów stanowi Zarząd Oddziału.
Zarząd Oddziału używa pieczątki o treści: Polskie Towarzystwo Kardio-Diabetologiczne - Zarząd Oddziału, z podaniem adresu siedziby.

Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, jego zastępcy, Sekretarza i Skarbnika – wybieranych co 4 lata przez Ogólne Zabranie Oddziału zwykłą większością głosów.
Prezes Oddziału wchodzi w skład Zarządu Głównego PTKD.
Zarząd Oddziału:
− Realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym jego działalnością
− Prowadzi i uzupełnia listę członków oraz przesyła ją do Zarządu Głównego
− Pobiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Głównego; Zarząd Oddziału może zatrzymać 50% składek na potrzeby własne.
− Zarząd Oddziału jest reprezentowany przez Przewodniczącego lub jego zastępcę
− Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego .
− Zarząd Oddziału składa co roku Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności.
− W razie potrzeby Zarząd Oddziału może dołączyć do swego składu nie więcej niż dwu członków.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej Zarządu. Składa się z trzech członków wybranych w czasie Ogólnego Zebrania. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego spośród swojego grona.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy badanie przynajmniej raz na 2 lata całej gospodarki finansowej Oddziału PTKD z punktu widzenia legalności i celowości, prawidłowego ściągania składek i właściwego wykorzystywania dotacji czy darowizn. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również ocena całokształtu działalności Zarządu Oddziału PTKD. Wnioski z kontroli w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia w trakcie Ogólnego Zebrania członków Oddziału.

Ogólne Zebranie członków Oddziału odbywa się co dwa lata (po Walnym Zgromadzeniu członków PTKD). Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków Oddziału w II terminie. Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału o terminie zebrania pisemnie lub pocztą elektroniczną, podając proponowany porządek obrad.
Ogólne Zebranie Członków Oddziału przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów oraz dokonuje wyboru nowego Zarządu: Przewodniczącego osobno, a członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej osobno, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez członków Oddziału. Do przedstawienia kandydatury niezbędne jest uprzednie wyrażenie pisemnej lub ustnej zgody przez kandydata.

Oddziały mogą być rozwiązane przez Zarząd Towarzystwa w przypadku niewypełniania wymogów regulaminu lub na wniosek 2/3 członków Oddziału. Członkowie rozwiązanego Oddziału pozostają członkami Towarzystwa.

Paragraf 31b
Sekcje naukowe
Sekcje naukowe są powoływane przez Zarząd Główny PTKD w zależności od programu merytorycznej działalności Towarzystwa. W tym celu Zarząd Główny powołuje przewodniczącego Sekcji, który kieruje Sekcją przy pomocy zespołu oraz osób powołanych przez siebie.
Sekcje Naukowe PTKD organizują i prowadzą działalność naukową w zakresie problematyki związanej z kardiologią lub/i diabetologią, określonej przez Zarząd Główny PTKD.
Działalność sekcji jest wspierana finansowo przez Zarząd Główny PTKD.
Przewodniczący Sekcji Naukowej składa Zarządowi Głównemu co dwa lata sprawozdanie z działalności Sekcji.

VI. Majątek PTKD

Paragraf 32
Majątek PTKD będzie tworzony :
- ze składek członkowskich
- z zapisów dotacji i subwencji
- z wpisowego za udział w Zjazdach Naukowych czy Sympozjach Szkoleniowych
- z dochodów z innych imprez i z potencjalnego dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego.

VII. Rozwiązanie Stowarzyszenia

Paragraf 33
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby członków towarzystwa. Uchwała określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki może być przekazany jego majątek.

Paragraf 34
W sprawach nie uregulowanych w Statucie Towarzystwa stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku (Dz.U.01.79.855-tekst:ost.zm.2003.06.29 Dz U.03.96.974).
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2009
Wydawnictwo Termedia